Devoon

42 teksty – auto­rem jest De­voon.

Parę chwil.

Nie pat­rzy­my wstecz,
ta chwi­la na­leży do nas.
To co mi powiedziałeś,
to były tyl­ko słowa.
Dla mnie dużo warte,
lecz dla Ciebie to ironia.

Już się nie odzywasz.
Trochę to bolało.
Trze­ba iść dalej,
zo­baczy­my gdzie po­niesie nas droga.

Pat­rząc w Two­je oczy,
widzę swo­je łzy,
Zro­zum że to ważne,
zos­tań jeszcze na parę tych chwil. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 13 kwietnia 2014, 20:47

War­to cza­sem upaść, po­tem uważniej sta­wiasz kroki. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 14 marca 2014, 18:25

Złapałam szansę, upuściłam w błoto... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 25 grudnia 2013, 21:13

Ciałem da­leko, a myśla­mi blisko...najbliżej. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 20 grudnia 2013, 20:15

Zawsze

Gdziekol­wiek byś nie była,
nieważne z kim,
nie ważne co robiła...
Ja zaw­sze będę z Tobą,
tam w sercu...
Czy też może...
tam gdzieś da­lej, ale obok. 

erotyk
zebrał 4 fiszki • 18 grudnia 2013, 16:11

Za­mykając oczy przez chwilę możesz być szczęśli­wy. Sta­jesz się kim chcesz, ro­bisz co chcesz....ale jak je ot­worzysz wszys­tko znów przy­biera swoją nor­malną pos­tać...więc tak myślę....że właśnie dla­tego tak wiele osób chce zam­knąć je na zaw­sze... . 

myśl
zebrała 9 fiszek • 4 grudnia 2013, 20:15

Wygrałam

Wygrałam,
bo przes­tałam się przejmować.
Bo te­raz znacze­nie mają tyl­ko te osoby,
które chcą przy mnie być,
mi­mo trudności,
mi­mo odległości... 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 30 listopada 2013, 11:35

Co bo­li naj­bar­dziej? Chcesz, a wiesz, że mi­mo wszys­tko nie możesz... 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 29 listopada 2013, 17:17

Chcąc mnie chro­nić, ra­nicie mnie jeszcze bardziej. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 20 listopada 2013, 18:42

Co byś so­bie o mnie po­myślał, gdy­bym po­wie­działa to sa­mo co ty mi... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 15 listopada 2013, 20:14

Devoon

Zeszyty
  • *Piękne* – Nie wiado­mo ile lat upłynie, a wciąż dla mnię będą znaczyć ty­le sa­mo...

  • *Przyjaciele* – Są to je­dyne oso­by,które pop­ra­wią ci hu­mor w naj­gor­szej sy­tuac­ji

  • *Uczucia* – Cza­sem bolą bar­dziej niż og­romna ra­na, która wy­daje się nieuleczal­na...

  • *Życie* – To od nas za­leży ja­kie ono będzie.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Devoon

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność